Ledelse

Mød ledelsen ved FGU Midt-Vest.
Janne Mylin

Janne Mylin

Direktør   51 51 78 80
Kim Kyed

Kim Kyed

Skoleleder Herning   60 90 20 11
Niels Wølch Frederiksmose

Niels Wølch Frederiksmose

Skoleleder   20 65 00 09
Stine Aaen Dürr

Stine Aaen Dürr

Skoleleder   20 82 10 44

Ledelsesværdier

Nysgerrighed, dialog og samskabelse er en forudsætning for udvikling og holdbare løsninger

 • Vi skaber FGU Midt-Vesti samspil med vores kolleger, brugere og samarbejdspartnere.
 • Vi involverer løbende en bred interessentkreds og sikrer brugerinddragelse på alle niveauer, så aktiviteter og udbuddet af tilbud kontinuerligt tilpasses, udvikles og optimeres.
 • Vi inddrager KUI, institutioner, virksomheder mv., så vi i fællesskab kan skabe de bedste og mest holdbare løsninger.

Åbenhed, transparens og videndeling skaber kvalitet og mening i opgaveløsningen

 • Medarbejderne ved altid, hvor vi er på vej hen og hvorfor. Vi sikrer åbenhed, transparens og videndeling på alle niveauer ved på rette tid og sted at dele vores viden om formålet med det igangværende arbejde og de retninger, vi sætter for institutionen.
 • Vi deler ud af vores viden og sikrer, at ingen står alene med vigtig viden om opgaver, processer eller beslutninger.
 • Gennem åbenhed og ved at udvise tillid bestræber vi os på altid at være troværdige samarbejdspartnere og kolleger.

Vi er lydhøre, opsøgende og diplomatiske og møder andre med tillid og ligeværd

 • Vi vil en god og anerkendende omgangstone.
 • Det er vores udgangspunkt, at alle gør deres bedste i arbejdet for FGU Midt-Vest.
 • Aktiv lytning og nysgerrig og fordomsfri dialog danner basis for ordentlige og konstruktive løsninger. Det er også gældende, når vi på respektfuld og professionel vis tager hånd om uhensigtsmæssigheder, hvad enten de angår personale, opgaver, systemer, samarbejdspartnere, brugere eller andre.
 • Vi er positivt stemte for andres måder at gøre tingene på.
 • Vi understøtter gennem god dialog med vores samarbejdspartnere, at beslutninger træffes på så oplyst et grundlag som muligt.

Vi ønsker en lærende organisation

 • Vi accepterer fejl og insisterer på at lære af dem.
 • Vi giver plads til at eksperimentere og afprøve systemer, metoder og teknikker til at finde bedre faglige løsninger.
 • Den lærende organisation rodfæstes i konstruktiv feedback og investering i medarbejdernes udvikling.
 • Vi stræber efter en arbejdskultur, hvor der er rum til at give og modtage konstruktiv kritik. Men vi er også bevidste om, at det kan tage tid at skabe den nødvendige tillid, som skal til for at kunne give konstruktiv kritik, så modtageren kan tage imod – og omsætte den.

FGU Midt-Vest agerer offensivt

 • Vi agerer proaktivt for at sikre indflydelse på dagsordenssættende beslutninger, opgaver og processer på uddannelsesområdet.
 • Vi sikrer udvikling af forskellige typer af samarbejder samt udvikling i tværgående samarbejdsfora ved at tage initiativ og skabe løbende dialog med og mellem relevante aktører.
 • Vi forpligter os på et tværgående perspektiv og tager ansvar for at viderebringe viden.
 • Vi udbreder viden om FGU Midt-Vests arbejde og er synligt til stede i uddannelsessektoren.